เหรียญมหาโภคทรัพย์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

เหรียญมหาโภคทรัพย์ หลวงพ่อสาคร (พระครูมนูญธรรมวัตร) วัดหนองกรับ จ.ระยอง วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นทุนทรัพย์ก่อสร้างกำแพงวัดหนองกรับ มหาโภคทรัพย์ ความเมตตาเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งปวง ความเมตตา คือสภาวะของจิตใจที่มีเยื่อใยไมตรีจิตมิตรใจ คิดเกื้อกูลด้วยสุขประโยชน์ ปราศจากอาฆาตพยาบาทโกรธแค้น แสดงออกทางสีหน้าและสายตาที่สงบแช่มชื่น มองด้วยสายตาอันแสดงถึงความปรารถนาดีให้มีความสุข ปราศจากความมุ่งร้ายที่เป็นภัยต่อกันทั้งปวง นี่เป็นความหมายที่กล่าวถึงคุณลักษณะของความเมตตานั่นเอง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

Read more