พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร ที่ระลึกฉลองอายุครบ 75 ปี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับนั้น นอกจากในเนื้อทองคำ และ เนื้อเงิน มีการจัดสร้างเนื้อนวะโลหะเพียงเนื้อเดียว โดยเป็นนวะโลหะเต็มสูตรตามตำรับในการจัดสร้างวัตถุมงคลในเนื้อนวะโลหะ โดยพระกริ่งเนื้อนวะ ผสมทองคำ 109 บาท จัดสร้างพระกริ่งชิญบัญชร พระกริ่งหลวงพ่อสาคร:วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างซุ้มประตูและพระเจดีย์จุฬามณียอดซุ้มประตูวัดหนองกรับ พระกริ่ง มีประวัติการสร้างมาแต่โบราณตามคติความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานโดยมีพุทธลักษณะเป็นรูปจำลองของ “พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า” เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของในศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งหมายความว่าทรงเป็นครูในด้านเภสัชนั่นเอง นอกจากนี้ตามคติของมหายานเชื่อกันว่ารูปเคารพแห่งพระไภษัชคุรุนั้นถึงพร้อมด้วยพุทธภาวะมีกฤตยาภินิหารทั้งพระเดชและพระคุณคือ สร้างความสงบสุขความสวัสดี ภัยบุคคลและภัยธรรมชาติภัยจากเขี้ยวงาทั้งปวงคลอดจนภัยอันเกิดจากโรคาพยาธิ เพิ่มความสุขสมบูรณ์ทางลาภยศเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง